Taal:

Algemene voorwaarden

1. Algemene beginselen

1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst die gesloten wordt tussen de Veerdienst en de gebruiker van de veerpont (de reiziger) met betrekking tot de veerponten in eigendom van of beheer en/ of exploitatie bij Veerbedrijf de Visser BV. Een dergelijke overeenkomst wordt in iedere geval geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de reiziger zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op vervoer van personen en goederen al of niet volgens een dienstregeling. En op eerste verzoek ter inzage beschikbaar aan boord van de veerponten.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle voor het verzorgen van veerdiensten bestemde schepen, afmeerlocaties, toegangsinrichtingen en wachtruimtes van Veerbedrijf de Visser BV, dan wel in beheer en/of exploitatie bij Veerbedrijf de Visser BV.

1.3 De algemene voorwaarden maken deel uit van de tarievenlijsten Veerbedrijf de Visser BV.

2. Geldigheid vervoersbewijzen en tarieven

2.1 Vervoersbewijzen zijn uitsluitend geldig binnen de dienstregeling op de veerpont van Veerbedrijf de Visser BV en zijn niet overdraagbaar.

2.2 Een vervoersbewijs is geldig indien het in omloop is gebracht door Veerbedrijf de Visser BV en indien:

a. Het vervoersbewijs overeenstemt met plaats en tijdstip van het verblijf van de houder;

b. Het vervoersbewijs indien het persoonlijk is, overeenstemt met de identiteit van de houder;

c. Het vervoersbewijs de dag of periode van geldigheid vermeldt;

d. Het vervoersbewijs niet onbevoegd is gewijzigd;

e. Het vervoersbewijs (voldoende) leesbaar is;

f. Het vervoersbewijs niet bewerkt of verminkt is.

2.3 Het personeel van Veerbedrijf de Visser BV is te allen tijde gerechtigd om de geldigheid van het vervoersbewijs te controleren.

2.4 Tenzij een beperkte geldigheid is aangegeven, is een Tienrittenkaart geldig tot februari het volgende jaar.

2.5 Kinderen die de leeftijd van zes jaar nog niet bereikt hebben, mogen slechts onder begeleiding mee varen.

2.6 In bijzondere gevallen bij vervoer van goederen en dieren kan de directeur van Veerbedrijf de Visser BV besluiten een apart tarief te hanteren.

2.7 Geen tarief is verschuldigd voor: Kinderen die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt.

2.8 De directie van Veerbedrijf de Visser BV is bevoegd de tarieven van de vervoersbewijzen te wijzigen.

2.9 Aan boord kan contactloos betaald worden vanaf 1 euro , op bedragen onder de 1 euro wordt geen wisselgeld terug gegeven.

3. Ontbinding vervoersovereenkomst

3.1 In principe vindt er geen restitutie van veergelden plaats.

3.2 Onverminderd de wettelijke bepalingen over ontbinding in het Burgerlijk Wetboek kan Veerbedrijf de Visser BV de vervoersovereenkomst ontbinden indien:

a. De reiziger zich bedient van een ongeldig vervoersbewijs of een vervoersbewijs misbruikt;

b. De reiziger in de orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang verstoort;

Bij boven genoemde is het personeel van Veerbedrijf de Visser BV gemachtigd het vervoersbewijs in te trekken en de reiziger te verwijderen.

3.3 In geval van intrekking van een (op naam gesteld) vervoersbewijs of verwijdering van een reiziger in gevolgen van artikel 3.2 heeft geen recht op teruggave van het vervoersbewijs of enige andere vergoeding.

3.4 Het bepaalde in artikel 3.3 is niet van toepassing indien de reiziger aantoont dat het feit, dat tot verwijdering en/of intrekking heeft geleid, hem niet kan worden toegerekend.

4. Dienstregeling

4.1 Het bestuur van Veerbedrijf de Visser BV stelt de dienstregeling vast.

4.2 De directie heeft het recht de dienstregeling tijdelijk te wijzigen.

5. Dieren

5.1 Dieren dienen aan dek te allen tijde aangelijnd te zijn.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Veerbedrijf de Visser BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan personen en/of goederen en/of dieren met uitzondering van het bepaalde in artikel 8:105 en 8:106 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de reiziger zich niet houdt aan de aanwijzingen van het personeel van Veerbedrijf de Visser BV met betrekking tot het stallen van fietsen, brom- of snorfietsen en auto’s op de veerpont, wordt er geacht geen sprake te zijn van een omstandigheid als bedoeld in artikel 8:106 lid 1 sub b. van het Burgerlijk Wetboek.

6.2 Veerbedrijf de Visser BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal van elke aard dan ook.

6.3 Veerbedrijf de Visser BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele drukfouten in folders, brochures, websites en dergelijke.

6.4 Vertrektijden zijn bij benadering vastgesteld i.v.m. overig scheepvaartverkeer, weersomstandigheden, passagiersaanbod en evt. calamiteiten.

6.5 Veerbedrijf de Visser BV is ingevolge van artikel 8:108 van het Burgerlijk Wetboek niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke afwijking van de dienstregeling dan ook.

6.6 Voor zover de reiziger niet de contractuele wederpartij van de vervoerder is, is de contractuele wederpartij gehouden de schade te vergoeden, die de vervoerder lijdt doordat de reiziger de op grond van deze voorwaarden en de wet op hem rustende verplichtingen niet is nagekomen.

7. Opvolging van voorschriften en weigering toegang

7.1 De reiziger, die zich in de wachtruimte, de toegangsrichting of aan boord van het schip bevindt, moet de van overheidswege en door de vervoerder gestelde voorschriften of gegeven, strikt opvolgen.

7.2 Bij het niet opvolgen van de voorschriften en aanwijzingen, als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, is de vervoerder gerechtigd de overeenkomst van personenvervoer op te zeggen. De opzegging geschiedt door een mondeling of schriftelijke kennisgeving aan de wederpartij van de vervoerder of aan de reiziger en de overeenkomst eindigt op het ogenblik van de eerst ontvangen kennisgeving, onverminderd het recht van de vervoerder op schadevergoeding.

7.3 De toegang tot het schip, de achtruimte, de toegangsrichtingen en/of het vervoer van personen en bagage, kan zonder opgave van redenen door de vervoerder worden geweigerd, indien zulks noodzakelijk in verband met de capaciteit, de veiligheid, de openbare orde, het dreigende ontstaan van schade, hinder en dergelijke, en wegens het in strijd handelen met deze voorwaarden. In geval van een opeisbare vordering van de vervoerder op zijn contractuele wederpartij is de vervoerder eveneens daartoe bevoegd.

8. Klachten en geschillen

8.1 Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij: herbertdevisser@hetnet.nl

8.2 Geschillen ter zake de vervoersovereenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, tenzij partijen een andere vorm van geschillenbeslechting afspreken.